fakta24

7. prosince 2021 byla přijata vyhláška „o povinném očkování“. 10. prosince vyšla ve sbírce zákonů a vstoupila tak v platnost. Určuje, kdo se musí nechat povinně naočkovat vakcínou proti covid-19.

Co je nového?

Vakcína proti covid-19 byla zařazena mezi povinné očkování. Navíc bude toto očkování povinně pravidelné. Jak dlouhé budou intervaly mezi jednotlivými dávkami určí (zjednodušeně řečeno) výrobce vakcíny.

Koho se povinnost týká?

Podrobně je to uvedeno přímo ve vyhlášce. Zjednodušeně se nová povinnost týká všech starších 60ti let, dále zdravotníků, sociálních pracovníků, zaměstnanců krajské hygieny, bezpečnostních složek (vojáci, policisté, aktivní zálohy), městské policie, hasičů a zaměstnanců zpravodajské služby.

Do kdy musí být provedeno očkování?

Vyhláška říká, že nejpozději do 4 měsíců od vzniku této povinnosti. To znamená do 28. února 2022.

Jaký je trest za neuposlechnutí?

Toto je velmi zajímavý bod. Vyhláška neuvádí sankce za případné nesplnění povinnosti. Jak bude v praxi potrestán člověk, který se musí nechat povinně podle této vyhlášky očkovat, ale očkování odmítne, to z vyhlášky samotné není jasné.

Znění vyhlášky

466
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., k provedení § 46 odst. 1 a 6:

Čl. I

Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., vyhlášky č. 443/2009 Sb., vyhlášky č. 299/2010 Sb., vyhlášky č. 40/2016 Sb. a vyhlášky č. 355/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „a proti virové hepatitidě B“ nahrazují slovy „ , proti virové hepatitidě B a proti nemoci covid-19“.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „a proti vzteklině“ nahrazují slovy „ , proti vzteklině a proti nemoci covid-19“.

3. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „pravidelné“ zrušuje.

4. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Pravidelné očkování proti nemoci covid-19

(1) Očkování proti nemoci covid-19 se provede u fyzické osoby, která dovršila 60 let věku. Základní očkování se zahájí nejpozději do 4 měsíců od dovršení 60 let věku. Základní očkování a případné přeočkování se provede v počtu dávek a časových intervalech mezi jednotlivými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

(2) Pokud byla fyzická osoba očkována proti nemoci covid-19 před dovršením 60 let věku, dokončí se základní očkování nebo se případně provede přeočkování v časovém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpoz ději do 4 měsíců od dovršení 60 let věku.“.

5. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

㤠10a

Zvláštní očkování proti nemoci covid-19

(1) Zvláštní očkování proti nemoci covid-19 se provede u fyzických osob, které

a) poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,

b) poskytují sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí,

c) jsou osobami připravujícími se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,

d) jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce nebo zařazenými k výkonu státní služby v krajské hygienické stanici,

e) v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v bezpečnostním sboru,

f) jsou zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie,

g) jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,

h) jsou vojáky z povolání nebo vojáky zařazenými do aktivní zálohy, nebo

i) jsou příslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve zpravodajské službě.

(2) Základní očkování a případné přeočkování se u fyzických osob uvedených v odstavci 1 provede v počtu dávek a časových intervalech mezi dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

(3) Pokud byla fyzická osoba uvedená v odstavci 1 očkována proti nemoci covid-19 předtím, než jí vznikla povinnost podrobit se zvláštnímu očkování proti covid-19 podle odstavce 1, dokončí se základní očkování nebo se případně provede přeočkování v časovém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy jí vznikla povinnost podle odstavce 1.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, které dovršily 60 let věku přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se podrobí očkování proti nemoci covid-19 podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. do 28. února 2022. Základní očkování a případné přeočkování se provede v počtu dávek a časových intervalech mezi jednotli vými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

2. Pokud byla fyzická osoba uvedená v bodu 1 očkována proti nemoci covid-19 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se základní očko vání nebo se případně provede přeočkování v časo vém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpozději do 28. února 2022.

3. Fyzické osoby uvedené v § 10a odst. 1 vy lášky č. 537/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, kterým vznikla povinnost podrobit se zvláštnímu očkování proti covid-19 dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se podrobí zvláštnímu očkování proti nemoci covid-19 v souladu s § 10a odst. 2 a 3 vyhlášky č. 537/2006 Sb. nejpozději do 28. února 2022. Základní očkování a případné přeočkování se provede v počtu dávek a časových intervalech mezi jednotlivými dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce.

4. Pokud byla fyzická osoba uvedená v bodu 3 očkována proti nemoci covid-19 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se základní očkování nebo se případně provede přeočkování v časovém intervalu mezi dávkami podle souhrnu údajů o přípravku k očkovací látce nebo v případě, že tento interval již uplynul, nejpozději do 28. února 2022.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Nezapomeňte sdílet