fakta24

Co se mění?

Vláda v boji proti Covid-19 použila nouzový stav. Je to právní stav, který dává vládě různé možnosti. Mimo těch obecně známých (jako třeba zákaz vycházení) je to i možnost zadávání veřejných zakázek bez výběrových řízení. Nejen toto je na nouzovém stavu kritizováno.

Odpovědí má být nový tak zvaný pandemický zákon. Jeho celý název je Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a má označení Zákon č. 94/2021 Sb.

Tento tak zvaný pandemický zákon přináší mnoho změn. Například podle něj není možné zakázat noční vycházení nebo zakázat vycestování ze země. V tomto textu se ale podíváme na změny, které přináší v oblasti práva shromažďovacího, tedy zaměříme se na demonstrace.

Mimořádná opatření

Nejprve se musíme podívat, co lze podle tohoto zákona v souvislosti s demonstracemi zakázat. Zajímá nás tedy § 2 odst. 2 písm. e) zákona, kde se píše:

zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nebo omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,

 To je pro demonstranty dobrá zpráva. Demonstrace tedy nejde podle tohoto zákona zakázat.

Přestupky a sankce

Na první pohled se tedy zdá, že je tak zvaný pandemický zákon pro demonstranty přínosem. Je potřeba si ale uvědomit, že veřejné shromáždění podle práva shromažďovacího má určitá pravidla. Například je potřeba, aby bylo ohlášeno, aby mělo organizátora atd. A hlavně – takové shromáždění je legální jen do okamžiku, než skončí nebo než je někým ukončeno. Ten někdo je obvykle úředník, který vydá pokyn policii a ta demonstraci ukončí.

Od takového okamžiku dál se už nejedná o legální shromáždění. V ten moment přicházejí na řadu přestupky a pokuty. Stejně tak tomu je, pokud si někdo uspořádá shromáždění, které řádně nenahlásí.

Budeme rádi, když nás kontaktují právníci a případně opraví/doplní tento náš text.

A jaké jsou tedy sankce? Nás budou zajímat pokuty, které se v rámci tohoto zákona dají udělit fyzickým osobám. Právnické osoby necháme stranou. Zajímá nás tedy § 11 odst. 2 písm a), kde se píše:

1 000 000 Kč, jde-li o nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e), i), pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, nebo k),

Ano, hrozí pokuta až jeden milion korun. Protože na demonstrace často chodí stále ti samí lidé, nemůžeme opomenout ani § 11 odst. 3, kde se píše:

Je-li přestupek podle odstavce 2 písm. a) spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, uloží se pokuta do 2 000 000 Kč.

Ještě je zajímavý § 11 odst. 4, který říká:

Fyzická osoba se zprostí odpovědnosti ze spáchání přestupku, pokud jej spáchala na základě pokynu svého zaměstnavatele.

Z výše uvedených sankcí se tedy v případě jejich hrozby můžete vyvinit tím, že prokážete, že jste na nelegální demonstraci na základě pokynu vašeho zaměstnavatele. Ovšem nejásejte předčasně. Toto rozhodně nebude v praxi použitelná právní klička, protože v takovém případě dostane pokutu zaměstnavatel, který je považován za právnickou osobu a jeho sankce jsou ještě o dost vyšší.

Roušky

Častým tématem na demonstracích je povinnost nosit roušky, která je v rozporu s tím, že účastníci demonstrací nesmí mít zakrytý obličej. Také podle pandemického zákona půjde nařídit nošení roušek. Konkrétně to říká § 2 odst. 2 písm. i):

příkaz používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření,

Ale! Za porušení nařízení nosit roušky (písmeno i) sice hrozí stejné sankce, jako za přestupky při shromažďování (písmeno e), jenže je tam navíc dovětek pokud k nedodržení mimořádného opatření podle § 2 odst. 2 písm. i) došlo při poskytování zdravotních nebo sociálních služeb. Účast na demonstraci rozhodně není poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, když tedy na demonstraci nejdete například jako doprovod vozíčkáře. Podle znění zákona se tedy zdá, že výše zmíněná milionová pokuta za nenošení roušky nehrozí.

Zakrývání obličeje nově řeší § 15, který doplňuje znění jiného zákona:

V § 7 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb. a zákona č. 252/2019 Sb., se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „pokud úřad nebo Policie České republiky vydá takový pokyn, je-li narušen či ohrožen pokojný průběh shromáždění“.

Výsledná změna se v upraveném znění projeví takto:

Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, pokud úřad nebo Policie České republiky vydá takový pokyn, je-li narušen či ohrožen pokojný průběh shromáždění.

Vlastně nám nové znění tak úplně nedává smysl, ale třeba nám nějaký právník pomůže s detailním výkladem.

Trestné činy

Pokud se při demonstraci necháte unést emocemi a dopustíte se spáchání trestného činu, pak vězte, že podobně jako v nouzovém stavu jsou i v režimu podle pandemického zákona zvýšené sazby za trestné činy. Říká to § 14:

Je-li spáchán trestný čin v době stavu pandemické pohotovosti, která je stavem, v jehož rámci dochází k ohrožení života nebo zdraví lidí, a předpisy trestního práva s touto okolností spojují použití vyšší trestní sazby nebo ji považují za přitěžující okolnost, soud k této okolnosti při posuzování trestného činu přihlédne pouze tehdy, pokud je trestným činem poškozen či ohrožen zájem společnosti na zvládání epidemie COVID-19.

Novinkou je, že vyšší trestní sazba hrozí pouze v případě, že jste spáchali něco, co zhoršuje boj proti Covidd-19. Tedy na ukradenou šišku salámu v obchodě se toto nejspíše vztahovat nebude. Na napadení policisty při demonstraci už ale budou jistě existovat protichůdné právní pohledy…

Kdy to platí?

Zajímavostí tohoto zákona je, že má předem dané datum, kdy končí jeho platnost. Píše se to v § 22:

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení § 1 až 8 pozbývají platnosti uplynutím dne 28. února 2022.

Nedojde-li ke změně, rozloučíme se s tímto zákonem na konci února 2022.

Budeme rádi, když tento náš text budete sdílet do různých skupin a míst, kde se vyskytují lidé, kteří chodí na demonstrace. Cílem je přinést informace a ušetřit demonstrantům nemalé finanční prostředky za případné pokuty.

Při psaní jsme vycházeli ze znění Zákona č. 94/2021 Sb. a Zákona č. 84/1990 Sb. Pokud najdete v textu chyby, určitě nás kontaktujte, opravíme je.

Nezapomeňte sdílet