fakta24

Hrozí mi postih?

Krátce řečeno: hrozí. Pokud jsem v souvislosti s covid-19 dostal nařízenou karanténu a rozhodnu se ji porušit, hrozí mi postih. Při porušování různých pravidel a nařízení je nejčastější dělící rovina to, jestli se jejich nedodržením/porušením dopustím přestupku, nebo spáchám trestný čin.

V případě přestupku mi hrozí například pokuta. Přestupkové řízení je složité, úředníci v něm často chybují a proto není nic obtížného v přestupkovém řízení „vyhrát“ a vyhnout se postihu.

Situace s trestnými činy je jiná. Tam má stát problematiku výrazně lépe zpracovanou a vyhnout se postihu za trestný čin už zdaleka není tak jednoduché, jako vyhnout se postihu za přestupek. Navíc zde již hrozí jako trest odnětí svobody.

Trestný čin

Vždy bude záležet na okolnostech a také na schopnostech žaloby/obhajoby v případném trestním řízení. Nicméně porušení podmínek karantény nařízené v souvislosti s covid-19 má předpoklady být posuzováno jako trestný čin.

Covid-19 je na seznamu

Vezmeme to pozpátku. Aby se pro účely trestního zákoníku dalo říct, co je a co není nakažlivá lidská nemoc, existuje seznam takových nemocí. Definuje ho nařízení vlády č. 453/2009 Sb. Pro nás je důležité vědět, že s platností od 13. 3. 2020 je na tomto seznamu i covid.

Protože je covid-19 onemocnění typu SARS a SARS byl na tomto seznamu již dříve, dá se předpokládat, že už i před datem 13. 3. 2020 by se na porušení podmínek karantény v souvislosti s covid-19 pohlíželo jako na trestný čin.

Tady se můžete podívat na znění vládního nařízení a na jeho přílohu. Jednotlivá onemocnění se do zákona přidávají tak, že jsou připsána do seznamu v příloze vládního nařízení.

Nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

453

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 a 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

(1) Za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu § 152 a 153 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Za nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin ve smyslu § 307 trestního zákoníku se považují nemoci a škůdci uvedení v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb.

Nakažlivé lidské nemoci pro účely trestního zákoníku

AIDS (syndrom získané imunodeficience) včetně nosičství viru HIV

amébová úplavice

dávivý kašel

cholera

hemorhagické horečky (např. Ebola, Marburg)

mor

ornitóza a psitakóza

otravy a nákazy infekčního původu šířené potravinami a vodou

pohlavní nemoci

salmonelózy

SARS (Severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom)

trachom

trichinóza

tuberkulóza

tyf břišní a paratyf B včetně nosičství

tyf skvrnitý

úplavice bacilární

virové hepatitidy včetně nosičství viru hepatitidy B

záškrt

COVID-19

Trestní sazba

Jaký trest mi hrozí? Rozhodně ne zanedbatelný. To, jak bude případný pachatel potrestán, je detailně popsáno v § 152 Trestního zákoníku. Jedná se o paragraf s názvem Šíření nakažlivé lidské nemoci. Možná by někoho zajímal ještě § 153 Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti, ale v případě porušení nařízené karantény se o nedbalosti bude dát hovořit asi stěží.

Je otázka, zda by dokonce vzhledem k nouzovému stavu nebyl takový čin posuzován podle druhého odstavce, tedy za stavu ohrožení státu. Každopádně si znění tohoto paragrafu dobře nastudujte, protože už „v základu“ říká, že pachatel bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci, což rozhodně není zanedbatelná hrozba.

Pozor na případné plánování toho, jak co nejlépe nařízenou karanténu porušit, protože i příprava je trestná.

§ 152 a § 153 Trestního zákoníku

§ 152

Šíření nakažlivé lidské nemoci

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

(5) Příprava je trestná.

§ 153

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,

b) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 proto, že hrubě porušil zákony na ochranu veřejného zdraví.

(5) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil předpisy na ochranu veřejného zdraví.

Nezapomeňte sdílet